'Εργο ΠΝΥΚΑ : Έρευνα και Ανάπτυξη Συστημάτων Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας βασισμένων σε Τυπικές Μεθόδους Σχεδίασης και Διαχείρισης Κινδύνων με εστίαση στην Προσέλκυση της Εμπιστοσύνης του Πολίτη
 

 

Χώρος Μελών

Όνομα Χρήστη : Συνθηματικό :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H ηλεκτρονική ψηφοφορία (eVoting) και ειδικότερα η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από απόσταση, αποτελεί σημαντική καινοτομία στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment) που αναμένεται να αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες. Bασική προϋπόθεση όμως για την ευρεία εφαρμογή της είναι να τα συστήματα υποστήριξης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στον καθορισμό και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου (framework) για την ανάπτυξη συστημάτων eVoting τα οποία θα βασίζονται σε τυπικές μεθόδους σχεδίασης και διαχείρισης κινδύνων ώστε να αντιμετωπίζονται συστηματικά από την αρχική φάση της σχεδίασης όλες οι κρίσιμες απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήματος όπως είναι η εμπιστοσύνη σε αυτό, η ασφάλεια, η αποδοτικότητα, η επεκτασιμότητα και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης συστατικών μερών του σε άλλες εφαρμογές που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου χρήσης νέων τεχνολογιών για την επίτευξη των στόχων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το πλαίσιο θα εστιάζει στην προσέλκυση της εμπιστοσύνης του πολίτη και θα καλύπτει όλο το εύρος εφαρμογής του eVoting.

Oι επιμέρους στόχοι του έργου είναι :

1. Η σχεδίαση και υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών ψηφοφοριών ικανό να υποστηρίξει τεχνικά από απλές διαδικασίες έκφρασης γνώμης μέχρι εκλογές μεγάλης κλίμακας.

2. Η εφαρμογή τυπικών μεθόδων σχεδίασης έτσι ώστε να είναι εφικτός ο συστηματικός έλεγχος όλων των φάσεων ανάπτυξης του συστήματος καθώς και αντίστοιχες παρεμβάσεις, όπου απαιτούνται.

3. Η σχεδίαση των συστατικών μερών του συστήματος με τρόπο που να τα καθιστά επαναχρησιμοποιήσιμα, υπό μορφή βιβλιοθηκών.

4. Η ενσωμάτωση του απαιτούμενου βαθμού εμπιστοσύνης στο τελικό σύστημα κατά τη φάση σχεδίασής του καθώς και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του με βάση μία αρχιτεκτονική εμπιστοσύνης η οποία θεωρεί την εμπιστοσύνη ως μία ιδιότητα που κτίζεται σταδιακά από το φυσικό επίπεδο του συστήματος μέχρι και τον τρόπο παρουσίασής του στους χρήστες.

Το τελικό προϊόν του έργου θα είναι ένα πρωτότυπο πλήρους συστήματος υποστήριξης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας το οποίο θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα υλοποιηθεί ένα βασικό σύστημα που θα μπορεί να υποστηρίξει δημοσκοπήσεις και διαδικασίες εκλογών περιορισμένης κλίμακας και στο δεύτερο θα ενσωματωθεί στο βασικό σύστημα ένα σύνολο επιπλέον συστατικών (components) συνθέτοντας ένα πρωτότυπο πλήρους συστήματος για την υποστήριξη δημοψηφισμάτων και εκλογών εθνικής εμβέλειας.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του τελικού προϊόντος θα αναπτυχθούν επίσης: (α) τεκμηρίωση της ορθότητας και ασφάλειας του συστήματος βασισμένη στην εφαρμογή τυπικών μεθοδολογιών, (β) μοντέλο εμπιστοσύνης του συστήματος βασισμένο στη σχεδίαση του συστήματος με βάση μία ιεραρχική αρχιτεκτονική εμπιστοσύνης όπως έχει προταθεί και εφαρμοστεί από το ΕΑ ΙΤΥ, (γ) θεωρητικό (μαθηματικό) μοντέλο για την εκτίμηση της απόδοσης εφαρμογής του συστήματος σε μεγάλη κλίμακα και επαλήθευση του μοντέλου με τη χρήση προσομοιωτικών μεθόδων, (δ) βιβλιοθήκη με τα συστατικά μέρη του συστήματος (library οf components) που μπορούν να αποτελέσουν διακριτές και εύκολα επαναχρησιμοποιήσιμες λειτουργίες σε διαφορετικές εκδόσεις ενός συστήματος eVoting είτε σε άλλα παρόμοια συστήματα.

Για την υλοποίηση του έργου το ΕΑ ΙΤΥ συνεργάζεται με την εταιρία Εxpertnet Προηγμένες Εφαρμογές ΑΕ ενώ μετέχει ως υπεργολάβος το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.

 

Αρχική Σελίδα · Επικοινωνία · © Copyright 2006 - Τομέας eGov - Εργαστήριο Ήρων

Για την ανάπτυξη αυτού του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιήθηκε ανοιχτό λογισμικό υπό την άδεια GNU/GPL